PALUGYAY: VÍNA SÚ AKO DETI. MUSIA SA VYCHOVÁVAŤ.

Firma Palugyay, ktorá sa neskôr volala Palugyay a synovia bezpochyby patrila koncom 19. a začiatkom 20. storočia medzi najúspešnejšie spoločnosti v bývalom Rakúsko-Uhorsku. Okrem iného tomu nasvedčujú aj dobové články v rôznych denníkoch a časopisoch. O kvalite vín Palugyay sa dokonca môžete dočítať aj v knihe. Prinášame vám prvú časť citácií z novín a časopisov, ktoré sa zmieňujú o vínach značky Palugyay.

Noviny viackrát citovali vyjadrenie Jakuba Palugyaya: „Vína sú deti. Musia sa vychovávať.“

Noviny Pester Lloyd (1865)

„Prešporský hoteliér a veľkoobchodník s vínom Palugyay, ktorý svojho času, keď jeho cisárska výsosť Maximilián I. odcestovala do Mexika, zabezpečil fregatu Novara potrebným vínom a neskôr dodal významné množstvá vín do Mexika a vlani aj do Abesínska, ako aj naposledy dodal pre východoázijskú expedíciu 10 tisíc fliaš a veľa sudov rozličných druhov vína, dostal teraz zo Singapúru list, odoslaný 16. apríla. V dopise ho z poverenia štábu fregaty Jeho Výsosti „Dunaj“ dr. Janka informuje, že všetky fľašové a sudové vína sa počas cesty po všetkých stránkach výborne uchovali.“

Denník ďalej cituje z listu:

„Všetky druhy vína sme odskúšali vo viacerých zemepisných šírkach, čo nám potom, čo sme dvakrát prekročili rovník a víno bolo vystavené vysokým aj nízkym teplotám ako aj častým búrlivým lodným pohybom dovoľuje oznámiť, že nestratilo nič na svojej kvalite. Dokonca aj ľahké sudové víno, ktorého máme ešte malú zásobu sa uchovalo veľmi dobre. Tieto vína znamenajú pre nás jediný zdroj povzbudenia a osvieženia v tejto tak horúcej klíme.“

Rakúske noviny (20. júna 1865)

„Mexickému cisárskemu dvoru bola za uplynulých 14 dní z Prešporka dodaných 25 tisíc fliaš a 700 vedier uhorských vín najušľachtilejších odrôd.“

Rakúske noviny (2. mája 1869)

„Vína pána Palugyaya z Prešporka získavajú v Mexiku stále väčšiu obľubu a podľa úradných správ tam smeruje ďalších 28 tisíc fliaš. Dr. Rittersberg, referent rakúskej námornej plavby v Terste, vo svojej správe píše: Pán Palugyay má nespornú zásluhu na tom, že v Mexiku otvoril nové lukratívne trhy pre rakúske a uhorské najkvalitnejšie vína, čo sa v takomto rozsahu nepodarilo ešte žiadnemu nášmu obchodníkovi s vínom, čo má z hľadiska štátnych obchodných a hospodárskych záujmov veľký význam. Vína pána Palugyaya sú v Mexiku tak obľúbené, že nemajú prakticky konkurenciu a ponúkajú sľubnú perspektívu ďalšej obchodnej expanzie.“